Đá khô & Chất kết dính

Đá khô

Hành khách liên hệ Vietnam Airlines để được chấp nhận vận chuyển đá khô. Vui lòng tham khảo điều kiện vận chuyển đá khô theo hành lý xách tay và ký gửi dưới đây:

  • Mỗi hành khách mang không quá 2,5kg đá khô (bao gồm cả xách tay và ký gửi).
  • Khối lượng tịnh của đá khô không quá 2,5kg.
  • Chỉ dùng để bảo quản thực phẩm hoặc chất dễ hư hỏng với điều kiện bao bì cho phép thoát khí cacbon (CO2).
  • Khi vận chuyển trong hành lý ký gửi, mỗi bao bì chứa đá khô phải có đánh dấu “DRY ICE” hoặc “CARBON DIOXIDE, SOLID”.

Chất kết dính

Các loại keo dán, chất kết dính không dễ cháy, không độc hại, không bị giới hạn như vật liệu nguy hiểm, được vận chuyển trong hành lý xách tay và ký gửi.