Vietnam Airlines - Thứ 5 Rực Rỡ

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Đà Nẵng

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Đà Lạt

189.000₫/chiều
(678.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Nha Trang

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Pleiku

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Phú Quốc

189.000₫/chiều
(678.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Lạt

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Đồng Hới

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Hải Phòng

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Nha Trang

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Phú Quốc

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Thanh Hóa

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Vinh

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Huế

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội

11.000₫/chiều
(524.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

11.000₫/chiều
(524.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 04/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Lạt

28.000₫/chiều
(458.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Phú Quốc

49.000₫/chiều
(482.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/06/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Nha Trang

55.000₫/chiều
(482.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/06/2020

Số lượng: 100