Ban Lãnh Đạo

Ban Lãnh Đạo

Ban Lãnh Đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

Ông ĐẶNG NGỌC HÒA

Thành viên
Hội đồng Quản trị:

Ông Lê Hồng Hà

Ông Lê Trường Giang

Ông Nguyễn Xuân Minh

Ông Tạ Mạnh Hùng

Ông Tomoji Ishii

 Trưởng ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thiên Kim


Tổng giám đốc:

Ông lê hồng hà

Phó Tổng giám đốc:

Ông Trịnh Ngọc Thành

Ông Trịnh Hồng Quang

Ông Nguyễn Thái Trung

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh

 Thành viên ban Kiểm soát:

Ông Lại Hữu Phước

Ông Mai Hữu Thọ