Ban Lãnh Đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ÔNG ĐẶNG NGỌC HÒA

Thành viên
Hội đồng Quản trị:

Ông Lê Hồng Hà

Ông Lê Trường Giang

Ông Tạ Mạnh Hùng

Ông Đinh Việt Tùng

Ông Trương Văn Phước

 Ông Hiroyuki Kometani


TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT:

BÀ DƯƠNG THỊ VIỆT THẮM

Thành viên
Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

Bà Lê Trúc Quỳnh


TỔNG GIÁM ĐỐC:

ÔNG LÊ HỒNG HÀ

Phó Tổng giám đốc:

Ông Trịnh Hồng Quang

Ông Nguyễn Chiến Thắng

Ông Tô Ngọc Giang

Ông Đinh Văn Tuấn

Ông Nguyễn Thế Bảo

Ông Lê Đức Cảnh

Ông Đặng Anh Tuấn