Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Công Bố Thông Tin

- CBTT Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TCTHK (21/6/2024)

- CBTT Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ TCTHK (21/6/2024)

- CBTT về Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ TCTHK (21/6/2024)

- CBTT Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (14/5/2024)

- CBTT về giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quí 1 năm 2024 và lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát (02/05/2024)

- CBTT về việc KTT Tổng công ty Hàng không Việt Nam nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí (23/4/2024)

- CBTT về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TCTHK (23/4/2024)

- CBTT về Báo cáo Thường niên năm 2023 của TCTHK (20/4/2024)

- CBTT về Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của TCT (4/4/2024)

- CBTT về Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2023 và lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát (29/3/2024)

- CBTT về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của TCTHK (29/3/2024)

- CBTT về báo cáo quản trị công ty năm 2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (30/1/2024)

- CBTT về báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (30/1/2024)

- CBTT về giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (30/1/2024)


- CBTT về Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2023 và lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát (29/3/2024)

- CBTT về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của TCTHK (29/3/2024)

- CBTT về báo cáo quản trị công ty năm 2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (30/1/2024)

- CBTT về báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (30/1/2024)

- CBTT về giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (30/1/2024)

- CBTT báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 soát xét của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (29/12/2023)

- CBTT về giải trình Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2023 soát xét của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (29/12/2023)

- CBTT về việc thay đổi nhân sự Tổng công ty Hàng không Việt Nam (28/12/2023)

- CBTT về người nội bộ và người có liên quan của Trưởng Ban KS TCTHK (18/12/2023)

- CBTT về người nội bộ và người có liên quan của Thành viên Ban KS TCTHK (18/12/2023)

- CBTT về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Hàng không Việt Nam (16/12/2023)

- CBTT báo cáo thường niên năm 2022 TCTHK (8/12/2023)

- CBTT báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán của TCTHK (8/12/2023)

- CBTT giải trình biến động LNST năm 2022 TCTHK (8/12/2023)

- CBTT về việc TCT thông qua giao dịch giữa TCTHK và Liên doanh Bảo hiểm PVI-Bảo Việt-Bảo Minh-PJICO, trong đó Thành viên HĐQT TCTHK là ông Đinh Việt Tùng đồng thời là Chủ tịch HĐQT tại Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (27/11/2023)

- CBTT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của TCT (13/11/2023)

- CBTT về báo cáo tài chính Quí 3 năm 2023 của TCTHK (30/10/2023)

- CBTT về giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quí 3 năm 2023 của TCTHK (30/10/2023)

- CBTT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của TCTHK (5/10/2023)

- CBTT về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của TCT (21/09/2023)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCTHK (21/9/2023)

- CBTT báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 của TCT (31/7/2023)

- CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2023 của TCT (31/7/2023)

- CBTT Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 của TCT (28/7/2023)

- CBTT giải trình về việc TCT chậm nộp BCTC 2022 đã kiểm toán và chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 (25/7/2023)

- CBTT NQ HĐQT về việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông tại ngày 11/7/2023 tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCT (10/7/2023)

- CBTT về Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông tại ngày 11/7/2023 tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCT (10/7/2023)

- CBTT Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (30/6/2023)

- CBTT về việc TCTHK đã nhận được đơn từ nhiệm của TV Ban KS TCTHK (30/06/2023)

- CBTT về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ TCTHK (16/6/2023)

- CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc TCTHK (16/6/2023)

- CBTT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023-2024 của TCTHK (16/6/2023)

- CBTT về thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của TCTHK (16/6/2023)

- CBTT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (15/6/2023)

- CBTT về việc hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của TCTHK (15/6/2023)

- CBTT về NQ HĐQT về việc thành lập chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP – Trung tâm dịch vụ và khai thác sân bay (24/5/2023)

- CBTT về giải trình biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát của TCT (12/5/2023)

- CBTT về việc giải trình biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (05/05/2023)

- CBTT về báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 của TCTHK (28/4/2023)

- CBTT về giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2023 của TCTHK (28/4/2023)

- CBTT về việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của TCTHK (28/4/2023)

- CBTT về Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCTHK (27/4/2023)

- CBTT về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 TCTHK (26/4/2023)

- CBTT về QĐ số 348/QĐ-HĐQT/TCTHK của TCTHK (24/4/2023)

- CBTT về việc bố trí cán bộ giữ chức Người phụ trách quản trị - Thư ký TCT (18/4/2023)

- CBTT về NQ HĐQT thành lập chi nhánh Ấn Độ (18/4/2023)

- CBTT về NQ HĐQT gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (18/4/2023)

- CBTT về Người nội bộ và Người có liên quan đến người nội bộ của TCT (17/4/2023)

- CBTT về văn bản của UBCK về việc CBTT BCTC năm 2022 đã kiểm toán của HVN (11/4/2023)

- CBTT về việc tạm hoãn Báo cáo tài chính năm 2022 có kiểm toán của TCTHK (30/3/2023) 

- CBTT báo cáo tài chính Quí 4 năm 2022 của TCTHK (19/1/2023)

- CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quí 4 năm 2022 của TCTHK (19/1/2023)

- CBTT về báo cáo quản trị công ty năm 2022 (17/1/2023)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 4 năm 2022 của TCTHK (19/1/2023)

- CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quí 4 năm 2022 của TCTHK (19/1/2023)

- CBTT về báo cáo quản trị công ty năm 2022 (17/1/2023)

- CBTT giải trình biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng CP HVN bị kiểm soát (3/11/2022)

- CBTT giải trình biến đông lợi nhuận sau thuê Quí 3/2022 của TCT (ngày 29/10/2022)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 3 năm 2022 của TCT (ngày 29/10/2022)

- CBTT báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã được soát xét (30/8/2022)

- CBTT giải trình biến động LNST của BCTC 6 tháng đầu năm 2022 đã được soát xét (30/8/2022)

- CBTT về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022 của TCTHK (05/8/2022)

- CBTT về giải trình biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu HVN vào diện kiểm soát (4/8/2022)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 2 năm 2022 của TCTHK (29/7/2022)

- CBTT giải trình biến động LNST Quí 2 năm 2022 của TCTHK (29/7/2022)

- CBTT về  Nghị quyết ban hành quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Việt Nam (chính thức hoạt động từ 1/7/2022)

- CBTT về Người nội bộ và người có liên quan đến Người nội bộ của TV HĐQT Hiroyuki Kometani (28/6/2022)

- CBTT về việc giải trình về nghĩa vụ công bố thông tin của TCTHK (15/6/2022)

- CBTT về việc giải trình biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu HVN bị kiểm soát (13/6/2022)

- CBTT về việc thoái vốn tại K6 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (27/5/2022)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 1 năm 2022 của TCTHK (20/5/2022)

- CBTT giải trình biến động LNST Quí 1 năm 2022 của TCTHK (20/5/2022)

- CBTT về việc xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 (29/3/2022)

CBTT về việc chấp thuận gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 (4/4/2022)

- CBTT về phương án thành lập chi nhánh Việt Nam (19/4/2022)

- CBTT về việc xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 (29/4/2022)

- CBTT về Nghị quyết thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (4/5/2022)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của TCTHK (4/5/2022)

- CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc TCTHK (27/4/2022)

- CBTT về người nội bộ và người liên quan của PTGĐ TCTHK (27/4/2022)

- CBTT về người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ của Phó TGĐ TCTHK (28/4/2022)

- CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (22/4/2022)

- CBTT về giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quí 4 năm 2021 TCTHK (4/4/2021)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 4 năm 2021 của TCTHK (1/4/2022)

- CBTT về đơn từ nhiệm của TV HĐQT Tomoji Ishii (31/3/2022) 

- CBTT về việc chấp thuận tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2021 (08/2/2022)

- CBTT về báo cáo quản trị công ty năm 2021 của TCTHK (25/11/2022)

- CBTT báo cáo thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (25/5/2022)

- CBTT báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (25/5/2022)

- CBTT giải trình biến động LNST năm 2021 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (25/5/2022)

- CBTT về việc xin gia hạn thời gian công bố thông tin BCTc Quý 4 năm 2021 của TCTHK (26/01/2022)

- CBTT về báo cáo quản trị công ty năm 2021 của TCTHK (25/11/2022)

- CBTT về thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 9 của TCT (12/1/2021)

- CBTT về người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ TCTHK (16/12/2021)

- CBTT về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (14/12/2021)

- CBTT về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ (1/12/2021)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 3 năm 2021 (26/11/2021)

- CBTT về giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quí 3 năm 2021 (26/11/2021)

- CBTT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (22/11/2021)

- CBTT về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của TCTHK (16/11/2021)

- CBTT  về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 8 của TCTHK (15/11/2021)

- CBTT về việc gia hạn báo cáo tài chính Quí 3 năm 2021 (10/11/2021)

- CBTT về thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung (21/10/2021)

- CBTT về báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của TCTHK (18/10/2021)

- CBTT về giải trình biến động LNST 6 tháng đầu năm 2021 của TCTHK (18/10/2021)

- CBTT về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (12/10/2021)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của TCTHK (12/10/2021)

- CBTT Thông báo của UBCKNN về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (22/9/2021)

- CBTT về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (22/9/2021)

- CBTT về việc trở thành cổ đông, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu HVN (9/2021)

- CBTT về kết quả giao dịch mua bán cổ phiếu HVN của người nội bộ và người liên quan (9/2021)

- CBTT về thực hiện giao dịch mua cổ phiếu HVN của Vietcombank (9/2021)

- CBTT về kết quả giao dịch cổ phiếu HVN của công đoàn TCTHK (9/2021)

- CBTT về Công bố thông tin giao dịch CP HVN của cổ đông nhà nước (9/2021)

- CBTT về giao dịch cổ phiếu của Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam (10/9/2021)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 2 năm 2021 (30/8/2021)

- CBTT giải trình biến động LNST Quí 2 năm 2021 (30/8/2021)

- CBTT về giao dịch người nội bộ và người liên quan đến nội bộ (8/2021)

- CBTT về giao dịch quyền mua cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ TCTHK (6/8/2021)
- CBTT về báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 (21/7/2021)

- CBTT về thành viên Ban Kiểm soát TCTHK (15/7/2021)

- CBTT về NQ Phương án phát hành và NQ hồ sơ chào bán (15/7/2021)

- CBTT về Điều lệ và các Qui chế của TCT (15/7/2021)

- CBTT về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (24/6/2021)

- CBTT về lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (8/6/2021)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của TCT (11/5/2021)

- CBTT về Nghị quyết thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (11/5/2021)

- CBTT về báo cáo thường niên năm 2020; Báo cáo tài chính Quí I-2021 của TCTHK (29/4/2021)

- CBTT giải trình biến động LNST Quí I-2021 (29/4/2021)
- CBTT về người liên quan của Người nội bộ TCTHK (15/4/2021)

- CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (15/4/2021)

- CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (9/4/2021)
- CBTT báo cáo tài chính năm 2020 (31/3/2021)

- CBTT giải trình biến động LNST năm 2020 (31/3/2021)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 4-2020 TCTHK (29/1/2021)

- CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quí 4-2020 TCTHK (29/1/2021)

- CBTT về báo cáo quản trị năm 2020 của TCTHK (25/1/2021)

- CBTT về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 7 (7/1/2021)

- CBTT về người liên quan TV HĐQT (30/12/2020)

- CBTT về người liên quan TV HĐQT kiêm TGĐ (30/12/2020)

- CBTT về Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (29/12/2020)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của TCTHK (25/11/2020)
- CBTT giải trình biến động LNST Quí 3/2020 TCTHK (30/10/2020)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 3/2020 TCTHK (30/10/2020)

- CBTT báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét của TCTHK (31/8/2020)

- CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế  TNDN 6 tháng đầu năm 2020 của TCTHK (31/8/2020)

- CBTT về CT HĐQT, TV HĐQT và KSV Tổng công ty Hàng không Việt Nam (11/8/2020)

- CBTT về Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam (10/8/2020)

- CBTT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (4/8/2020)

- CBTT giải trình biến động LNST Quí II-2020 của TCTHK (30/7/2020)

- CBTT báo cáo tài chính Quí II-2020 của TCTHK (30/7/2020)

- CBTT báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của TCTHK (28/7/2020)

- CBTT Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (24/7/2020)

- CBTT Nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (24/7/2020)

- CBTT về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (23/6/2020)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TCTHK (25/5/2020)

- CBTT Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (14/7/2020)

- CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (14/7/2020)

- CBTT về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (23/6/2020)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TCTHK (25/5/2020)

- CBTT báo cáo thường niên năm 2019 của TCTHK (30/4/2020)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 1-2020 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (29/4/2020)

- CBTT giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quí 1-2020 (29/4/2020)

- CBTT về việc gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính 2020 của TCTHK (1/4/2020)

- CBTT giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của TCTHK (10/4/2020)

- CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán (10/4/2020)

- CBTT giải trình biến động LNST Quí 4-2019 TCTHK (22/1/2019)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 4-2019 TCTHK (22/1/2019)

- CBTT báo cáo quản trị công ty năm 2019 (16/1/2019)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 3/2019 của TCTHK và giải trình biến động LNST (31/10/2019)

 - CBTT điều chỉnh kế hoạch 2019 (20/08/2019)

- CBTT báo cáo tài chính 6 tháng TCTHK (15/08/2019)

- CBTT về giải trình biến động LNST và ý kiến ngoại trừ trên BCTC của TCTHK (15/08/2019)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 2-2019 TCTHK (30/07/2019)

- CBTT giải trình biến động LNST Quí 2-2019 TCTHK (30/07/2019)

 - CBTT báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 Tổng công ty Hàng không Việt Nam (18/07/2019)

- CBTT hợp đồng kiểm toán giai đoạn 2019-2021 của TCTHK (06/06/2019)

- CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của Công đoàn Tổng công ty Hàng không VN (03/06/2019)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2018 của TCTHK (17/5/2019)

- CBTT Nghị quyết về thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 cho cổ đông của TCTHK (17/5/2019)

- CBTT người có liên quan Trưởng Ban Kiểm soát TCTHK (10/5/2019)

 - CBTT biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (10/5/2019)

- CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (3/5/2019)

- CBTT giải trình biến động LNST TCTHK (26/4/2019)

- CBTT báo cáo tài chính Quí I-2019 TCTHK (26/4/2019)

- CBTT về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của HOSE (23/4/2019)

- CBTT về việc hủy giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (16/4/2019)

 - CBTT về việc chấp thuận gia hạn CBTT báo cáo tài chính quý và bán niên 2019 của TCTHK (10/4/2019)

- CBTT chấp thuân gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (4/4/2019)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 TCTHK (02/4/2019)

- CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 2018 TCTHK (28/3/2019)

 - CBTT báo cáo tài chính năm 2018 TCTHK (28/3/2019)

 - CBTT về giao dịch CP của người liên quan của người nội bộ TCTHK (19/3/2019)

- CBTT về giải trình vi phạm hành chính về thuế và kết quả thực hiện của TCTHK (8/3/2019)

- CBTT về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và kết quả thực hiện của TCTHK (8/3/2019)

- CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ TCTHK (6/3/2019)

- CBTT  thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 6 (26/2/2019)

- CBTT về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (22/02/2019)

- CBTT về giao dịch bổ sung cổ phiếu HVN trên sàn UPCOM (12/2/2019)

- CBTT về Báo cáo quản trị TCTHK năm 2018 (28/01/2019)

- CBTT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ TCTHK (11/01/2019)

- CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (7/1/2019)

- CBTT thay đổi người nội bộ của TCTHK (ngày 01/01/2019)

- CBTT về việc bổ nhiệm lại PTGĐ và KTT TCTHK (31/12/2020)

- CBTT về người liên quan TV HĐQT (30/12/2020)

- CBTT về người liên quan TV HĐQT kiêm TGĐ (30/12/2020)

- CBTT về Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (29/12/2020)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của TCTHK (25/11/2020)

- CBTT giải trình biến động LNST Quí 3/2020 TCTHK (30/10/2020)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 3/2020 TCTHK (30/10/2020)

- CBTT báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét của TCTHK (31/8/2020)

- CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế  TNDN 6 tháng đầu năm 2020 của TCTHK (31/8/2020)

- CBTT về CT HĐQT, TV HĐQT và KSV Tổng công ty Hàng không Việt Nam (11/8/2020)

- CBTT về Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam (10/8/2020)

- CBTT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (4/8/2020)

- CBTT giải trình biến động LNST Quí II-2020 của TCTHK (30/7/2020)

- CBTT báo cáo tài chính Quí II-2020 của TCTHK (30/7/2020)

- CBTT báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của TCTHK (28/7/2020)

- CBTT Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (24/7/2020)

- CBTT Nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (24/7/2020)

- CBTT về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (23/6/2020)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TCTHK (25/5/2020)

- CBTT Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (14/7/2020)

- CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (14/7/2020)

- CBTT về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (23/6/2020)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TCTHK (25/5/2020)

- CBTT báo cáo thường niên năm 2019 của TCTHK (30/4/2020)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 1-2020 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (29/4/2020)

- CBTT giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quí 1-2020 (29/4/2020)

- CBTT về việc gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính 2020 của TCTHK (1/4/2020)

- CBTT giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của TCTHK (10/4/2020)

- CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán (10/4/2020)

- CBTT giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của TCTHK (10/4/2020)

- CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán (10/4/2020)

- CBTT giải trình biến động LNST Quí 4-2019 TCTHK (22/1/2019)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 4-2019 TCTHK (22/1/2019)

- CBTT báo cáo quản trị công ty năm 2019 (16/1/2019)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 3/2019 của TCTHK và giải trình biến động LNST (31/10/2019)

 - CBTT điều chỉnh kế hoạch 2019 (20/08/2019)

- CBTT báo cáo tài chính 6 tháng TCTHK (15/08/2019)

- CBTT về giải trình biến động LNST và ý kiến ngoại trừ trên BCTC của TCTHK (15/08/2019)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 2-2019 TCTHK (30/07/2019)

- CBTT giải trình biến động LNST Quí 2-2019 TCTHK (30/07/2019)

 - CBTT báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 Tổng công ty Hàng không Việt Nam (18/07/2019)

- CBTT hợp đồng kiểm toán giai đoạn 2019-2021 của TCTHK (06/06/2019)

- CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của Công đoàn Tổng công ty Hàng không VN (03/06/2019)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2018 của TCTHK (17/5/2019)

- CBTT Nghị quyết về thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 cho cổ đông của TCTHK (17/5/2019)

- CBTT người có liên quan Trưởng Ban Kiểm soát TCTHK (10/5/2019)

 - CBTT biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (10/5/2019)

- CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (3/5/2019)

- CBTT giải trình biến động LNST TCTHK (26/4/2019)

- CBTT báo cáo tài chính Quí I-2019 TCTHK (26/4/2019)

- CBTT về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của HOSE (23/4/2019)

- CBTT về việc hủy giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (16/4/2019)

 - CBTT về việc chấp thuận gia hạn CBTT báo cáo tài chính quý và bán niên 2019 của TCTHK (10/4/2019)

- CBTT chấp thuân gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (4/4/2019)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 TCTHK (02/4/2019)

- CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 2018 TCTHK (28/3/2019)

 - CBTT báo cáo tài chính năm 2018 TCTHK (28/3/2019)

 - CBTT về giao dịch CP của người liên quan của người nội bộ TCTHK (19/3/2019)

- CBTT về giải trình vi phạm hành chính về thuế và kết quả thực hiện của TCTHK (8/3/2019)

- CBTT về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và kết quả thực hiện của TCTHK (8/3/2019)

- CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ TCTHK (6/3/2019)

- CBTT  thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 6 (26/2/2019)

- CBTT về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (22/02/2019)

- CBTT về giao dịch bổ sung cổ phiếu HVN trên sàn UPCOM (12/2/2019)

- CBTT về Báo cáo quản trị TCTHK năm 2018 (28/01/2019)

- CBTT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ TCTHK (11/01/2019)

- CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (7/1/2019)

- CBTT thay đổi người nội bộ của TCTHK (ngày 01/01/2019)

 - CBTT giải trình lợi nhuận Quí 4-2018 TCTHK (31/1/2019)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 4-2018 TCTHK (31/1/2019)

- CBTT về Báo cáo quản trị TCTHK năm 2018 (28/01/2019)

- CBTT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ TCTHK (11/01/2019)

 - CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (7/1/2019)

- CBTT thay đổi người nội bộ của TCTHK (ngày 01/01/2019)

- CBTT Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của TCTHK (24/12/2018)

- CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ (18/12/2018)

- CBTT BCTC quý III-2018 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế (30/10/2018)

- CBTT từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát TCTHK (12/10/2018)

- CBTT báo cáo tài chính bán niên 2018 TCTHK (17/08/2018)

- CBTT về giải trình biến động LNST 6 tháng đầu năm 2018 TCTHK (17/08/2018)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 2-2018 TCTHK (30/7/2018)

- CBTT giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 2-2018 TCTHK (30/7/2018)

- CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (25/7/2018)

 - CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ HVN (18/7/2018)

- CBTT về báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 TCTHK (17/7/2018)

- CBTT về báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước TCTHK (9/7/2018)

- CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ HVN (03/7/2018)

- CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ HVN (30/6/2018)

- CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ HVN (20/6/2018)

- CBTT về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ HVN (20/06/2018)

- CBTT về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ANA Holding (21/06/2018)

- CBTT về việc gia hạn thời gian thực hiện chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu (02/07/2018)

- CBTT về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho TCTHK (29/6/2018)

- CBTT về giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ HVN (27/06/2018)

- CBTT về kết quả giao dịch quyền  mua cổ phiếu của Người nội bộ TCTHK lần 1 (28/6/2018)

- CBTT về giao dịch quyền  mua cổ phiếu của Người nội bộ TCTHK lần 5 (28/6/2018)

- CBTT về giao dịch quyền  mua cổ phiếu của Người nội bộ TCTHK lần 4 (26/6/2018)

- CBTT về giao dịch quyền  mua cổ phiếu của Người nội bộ TCTHK lần 3 (22/6/2018)

- CBTT về giao dịch quyền  mua cổ phiếu của Người nội bộ TCTHK lần 2 (14/6/2018)

- CBTT về giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Vietnam Airlines (14/06/2018)

-  CBTT về bổ nhiệm NPTQT-Thư ký TCT (07/06/2018)

 - CBTT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietnam Airlines (16/05/2018)

 - CBTT về Quy chế nội bộ về quản trị TCTHK (01/06/2018)

- CBTT về kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ (06/06/2018)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2017 của Vietnam Airlines (23/05/2018)

- CBTT Nghị quyết về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông của Vietnam Airlines (23/05/2018)

- CBTT về việc dự kiến giao dịch quyền mua cổ phiếu của Bộ GTVT (17/05/2018)

- CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Vietnam airlines (10/5/2018)

- CBTT giải trình biến động LNST Quí I/2018 Vietnam Airlines (27/4/2018)

- CBTT báo cáo thường niên năm 2017 Vietnam Airlines (27/4/2018)

- CBTT báo cáo tài chính Quý I/2018 (riêng lẻ và hợp nhất) Vietnam Airlines (27/4/2018)

- CBTT về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- CBTT gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 TCTHK (20/4/2018)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (12/4/2018)-

- CBTT hủy danh sách chốt cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 6/4/2018 (11/4/2018)

 - CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (09/04/2018)

- CBTT thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần TCTHK (9/4/2018)

- CBTT giải trình LNST năm 2017 của TCTHK (30/3/2018)

- CBTT báo cáo tài chính  năm 2017 TCTHK (Hợp nhất và riêng lẻ) (ngày 30/03/2018)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 TCTHK (26/3/2018)

- CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ TCTHK thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (27/02/2018)

- CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (VCB)

CBTT giải trình  biến động lợi nhuận sau thuế TCTHK quí 4 năm 2017 (ngày 30/01/2018)

- CBTT báo cáo tài chính  quí 4 năm 2017 TCTHK (Hợp nhất và riêng lẻ) (ngày 30/01/2018)

-  CBTT cơ cấu cổ đông lớn, cổ đông nhà nước  (25/01/2018)

-  CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ  (19/01/2018)

 - CBTT quyết định xử lý hành chính về thuế và kết quả thực hiện của TCTHK 2017

CBTT BCTC Qúy 3/2017 (riêng lẻ và hợp nhất) (30/10/2017)

 - CBTT Giải trình biến động LNST quý 3/2017 của TCTHK (30/10/2017)

- CBTT thay đổi người nội bộ của Tổng công ty Hàng không Việt nam-CTCP (20/10/2017)

CBTT thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Hàng không Việt nam-CTCP (01/10/2017)

- CBTT thay đổi người nội bộ của Tổng công ty Hàng không Việt nam-CTCP (19/9/2017)

- CBTT thay đổi, bổ nhiệm mới người nội bộ của Tổng công ty Hàng không Việt nam-CTCP (21/8/2017)

- CBTT về BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét  (có giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán) (17/8/2017)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2016 của TCTHK (1/9/2017)

- CBTT Giải trình biến động LNST quý 2/2017 của TCTHK (31/7/2017)

CBTT Báo cáo tài chính (riêng lẻ và Hợp nhất) Quí 2-2017 (31/7/2017)

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 và Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn (31/7/2017)

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 cho cổ đông của TCTHK (20/7/2017)

- CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua Phương án phát hành chi tiết và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của TCTHK (17/07/2017)

- CBTT Biên bản họp và Nghị quyết  ĐHĐCĐ thường niên 2017 của TCTHK (21/06/2017) 

CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của TCTHK (08/06/2017) 

- CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (11/05/2017)

- CBTT báo cáo tài chính Quí 1-2017 TCTHKVN(28/04/2017)

- CBTT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 TCTHKVN (20/04/2017)

- CBTT về bổ nhiệm mới người nội bộ TCTHKVN (20/04/2017)

- CBTT về gian hạn CBTT BCTC quí và bán niên năm 2017 (20/04/2017)

- CBTT về Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 (30/03/2017)

- CBTT về Người ủy quyền công bố thông tin - cập nhật (17/3/2017)

- CBTT về Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ (02/3/2017)

- CBTT về việc bổ nhiệm Người nội bộ của TCTHK (22/02/2017)

- CBTT về Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017 (20/02/2017)

- CBTT về Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ (20/02/2017)

- CBTT về Kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ (20/02/2017)

- CBTT về Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ (13/02/2017)

- CBTT về Kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ (13/02/2017)

- CBTT về Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2017 (06/02/2017)

- CBTT về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (06/01/2017)

- CBTT quyết định xử lý hành chính về thuế và kết quả thực hiện của TCTHK năm 2016 

 - CBTT quyết định xử lý hành chính về thuế và kết quả thực hiện của TCTHK năm 2016

- CBTT quyết định xử lý hành chính về thuế và kết quả thực hiện của TCTHK năm 2015

- CBTT thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017 (01/12/2016)

- CBTT thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2016 (29/11/2016)

- CBTT thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch Upcom (15/11/2016)

- CBTT thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2016 (17/10/2016)

- CBTT thông báo thành lập mới chi nhánh (05/10/2016)

- CBTT thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (03/10/2016)

- CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 5) (13/07/2016)

- CBTT về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn (13/07/2016)

- CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC giai đoạn 2016-2018 (13/07/2016)

- CBTT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (11/07/2016)

- CBTT về kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ cho ANA Holdings Inc,. (08/07/2016)

- CBTT về báo cáo thường niên 2016 (01/07/2016)

- CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (23/06/2016)

- CBTT thay đổi Lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (10/06/2016)

- CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (08/6/2016)

- CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 (24/05/2016)

Danh mục tài liệu

- CBTT về tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 

Danh mục tài liệu

- CBTT về việc Người được ủy quyền thực hiện CBTT của Tổng công ty HKVN – CTCP (06/4/2016)

- CBTT về thông qua Nghị quyết Đại hội đông cổ đông về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Danh mục tài liệu

- CBTT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016

Tổng công ty Hàng không Việt Nam xin gửi tới các Quý cổ đông tài liệu xin ý kiển cổ đông bằng văn bản chủ trương Tổng công ty HKVN-CTCP bán tiếp 02 tàu bay B777 sở hữu và chủ trương thực hiện phương án bán và thuê lại (sale and lease back) 03 tàu bay A350 sở hữu có lịch giao năm 2016-2017.

Danh mục tài liệu

- CBTT về việc trở thành công ty đại chúng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo:
Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo văn bản số 4275/UBCK – QLPH ngày 08/07/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Tổng công ty xin trân trọng thông báo tới các cổ đông về việc trở thành công ty ty đại chúng như sau:

Tên công ty:
Tên viết bằng tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 
Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Tên viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM AIRLINES JSC
Tên viết tắt: VIETNAM AIRLINES

Địa chỉ trụ sở: Số 200, phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:      (84.4) 38272289     Fax:  (84.4) 38722375
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 01/04/2015.
Website: http://www.vietnamairlines.com
Vốn điều lệ: 11.198.648.400.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hành khách hàng không; Vận tải hàng hóa hàng không (Ngành, nghề kinh doanh chi tiết tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01/4/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp).

Tài liệu đính kèm

Tin tức/Thông báo dành cho cổ đông