Ban Lãnh Đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ÔNG ĐẶNG NGỌC HÒA

Thành viên
Hội đồng Quản trị:

Ông Lê Hồng Hà

Ông Lê Trường Giang

Ông Tạ Mạnh Hùng

Ông Đinh Việt Tùng

Ông Trương Văn Phước

 Ông Hiroyuki Kometani


TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT:

BÀ NGUYỄN THỊ THIÊN KIM

Thành viên
Ban Kiểm soát:

Ông Mai Hữu Thọ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan


TỔNG GIÁM ĐỐC:

ÔNG LÊ HỒNG HÀ

Phó Tổng giám đốc:

Ông Trịnh Ngọc Thành

Ông Trịnh Hồng Quang

Ông Nguyễn Chiến Thắng

Ông Tô Ngọc Giang

Ông Đinh Văn Tuấn

Ông Nguyễn Thế Bảo

Ông Lê Đức Cảnh

Ông Đặng Anh Tuấn