Ban Lãnh Đạo

Ban Lãnh Đạo

Ban Lãnh Đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

Ông Phạm Ngọc Minh

Thành viên
Hội đồng Quản trị:

Ông Dương Trí Thành

Ông Nguyễn Xuân Minh

Ông Tạ Mạnh Hùng

Ông Koji Shibata  


 Trưởng ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thiên Kim


Tổng giám đốc:

Ông Dương Trí Thành

Phó Tổng giám đốc:

Ông Đặng Ngọc Hòa

Ông Trịnh Ngọc Thành

Ông Trịnh Hồng Quang

Ông Lê Hồng Hà

Ông Nguyễn Thái Trung

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh

 Thành viên ban Kiểm soát:

Ông Lại Hữu Phước

Ông Mai Hữu Thọ