Loading...

Đội Ngũ Nhân Viên

Ban Lãnh Đạo

Ban Lãnh Đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

Ông Phạm Ngọc Minh

Thành viên
Hội đồng Quản trị:

Ông Dương Trí Thành

Ông Lưu Văn Hạnh

Ông Nguyễn Xuân Minh

Ông Tạ Mạnh Hùng

Ông Koji Shibata

Tổng giám đốc:

Ông Dương Trí Thành

Phó Tổng giám đốc:

Ông Phan Xuân Đức

Ông Đặng Ngọc Hòa

Ông Trịnh Ngọc Thành

Ông Trịnh Hồng Quang

Ông Nguyễn Ngọc Trọng

Ông Lê Hồng Hà

Ông Nguyễn Minh Hải

Ông Nguyễn Thái Trung