Loading...

Đội Ngũ Nhân Viên

Ban Lãnh Đạo

Ban Lãnh Đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

Ông Phạm Ngọc Minh

Thành viên
Hội đồng Quản trị:

Ông Dương Trí Thành

Ông Lưu Văn Hạnh

Ông Nguyễn Xuân Minh

Ông Tạ Mạnh Hùng

Ông Koji Shibata

Tổng giám đốc:

Ông Dương Trí Thành

Phó Tổng giám đốc:

Ông Phan Xuân Đức

Ông Đặng Ngọc Hòa

Ông Trịnh Ngọc Thành

Ông Trịnh Hồng Quang

Ông Nguyễn Ngọc Trọng

Ông Lê Hồng Hà

Ông Nguyễn Minh Hải