Vietnam Airlines - Thứ 5 Rực Rỡ

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

199.000₫/chiều
(689.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Hà Nội

Cần Thơ

299.000₫/chiều
(799.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Hà Nội

Đà Lạt

199.000₫/chiều
(689.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Hà Nội

Nha Trang

199.000₫/chiều
(689.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Hà Nội

Pleiku

99.000₫/chiều
(579.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Hà Nội

Phú Quốc

299.000₫/chiều
(799.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

99.000₫/chiều
(579.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Vân Đồn

199.000₫/chiều
(689.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Lạt

99.000₫/chiều
(579.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Đồng Hới

99.000₫/chiều
(579.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Hải Phòng

199.000₫/chiều
(689.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Nha Trang

99.000₫/chiều
(579.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Phú Quốc

99.000₫/chiều
(579.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Thanh Hóa

199.000₫/chiều
(689.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Vinh

199.000₫/chiều
(689.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Huế

199.000₫/chiều
(689.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

99.000₫/chiều
(579.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Hà Nội

Phú Quốc

199.000₫/chiều
(689.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Huế

99.000₫/chiều
(579.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Vinh

99.000₫/chiều
(579.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 07/09/2020 đến 31/03/2021

Số lượng: 100