Vietnam (Change Location/ Language)

 


  • Trang chủ
  • Lịch bay
  • Mua vé trực tuyến
  • Trước chuyến bay
  • Trên chuyến bay
  • Chương trình Bông Sen Vàng
  • Khuyến mại
  • Tin mới:   Làm thủ tục trực tuyến cho các chuyến bay xuất phát từ BKK, PEK, TPE, HKG, FRA   Chi tiết >>      Mở đường bay thẳng Phú Quốc - Singapore và Phú Quốc - Siêm Riệp   Chi tiết >>   
    An error has occurred.

    An error has occurred.
    The error message returned was: "Error in method main. java.lang.NullPointerException".

    Please refer to the logs folder in your deployed application for additional error information.

    Click here for a detailed error message. Click here to hide the detailed error message.

    Exception Error in method main. java.lang.NullPointerException

    
    Stack Trace
    javax.portlet.PortletException: java.lang.NullPointerException
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.core.impl.PortletRequestDispatcherImpl.include(PortletRequestDispatcherImpl.java:125)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.core.impl.PortletRequestDispatcherImpl.include(PortletRequestDispatcherImpl.java:230)
    	at com.bowstreet.portlet.servlet.RequestDispatcherWrapper.include(RequestDispatcherWrapper.java:92)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.pageprocessor.JSPPageProcessor.requestJSPPage(JSPPageProcessor.java:334)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.pageprocessor.JSPPageProcessor.processPage(JSPPageProcessor.java:220)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.actions.PageAction.callAction(PageAction.java:101)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.WebAppAccessImpl.processPage(WebAppAccessImpl.java:228)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.WebAppAccessImpl.processAction(WebAppAccessImpl.java:1066)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.WebAppAccessImpl.processAction(WebAppAccessImpl.java:1163)
    	at genjava.VNAirline.IBEFastTabV2._bookingYourTrip_vn.main(_bookingYourTrip_vn.java:100)
    	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor176.invoke(Unknown Source)
    	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:619)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.actions.MethodAction.callAction(MethodAction.java:90)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.WebAppAccessImpl.callMethod(WebAppAccessImpl.java:405)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.WebAppAccessImpl.processAction(WebAppAccessImpl.java:1063)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.WebAppAccessImpl.processAction(WebAppAccessImpl.java:1163)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.WebAppAccessImpl.processAction(WebAppAccessImpl.java:1090)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.WebAppAccessImpl.processAction(WebAppAccessImpl.java:1163)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.WebAppRequestRunner.doRequest(WebAppRequestRunner.java:364)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.WebAppRunner.doActualRequest(WebAppRunner.java:923)
    	at com.bowstreet.webapp.engine.WebAppRunner.doRequest(WebAppRunner.java:535)
    	at com.bowstreet.portlet.adapter.WebAppRunnerPortlet.runModel(WebAppRunnerPortlet.java:1386)
    	at com.bowstreet.portlet.adapter.WebAppRunnerPortlet.runModel(WebAppRunnerPortlet.java:1341)
    	at com.bowstreet.portlet.adapter.WebAppRunnerPortlet.doView(WebAppRunnerPortlet.java:619)
    	at com.bowstreet.portlet.adapter.WebAppRunnerPortlet.doDispatch(WebAppRunnerPortlet.java:568)
    	at com.bowstreet.portlet.adapter.WebAppRunnerPortlet.render(WebAppRunnerPortlet.java:447)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletFilterChainImpl.doFilter(PortletFilterChainImpl.java:128)
    	at com.ibm.wps.propertybroker.standard.filter.C2APortletFilter.doFilter(C2APortletFilter.java:183)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletFilterChainImpl.doFilter(PortletFilterChainImpl.java:120)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServlet.doDispatch(PortletServlet.java:573)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:114)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.rrd.RRDServerPortletServletCollaborator.doRender(RRDServerPortletServletCollaborator.java:123)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:105)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.cache.CacheCollaborator.doRender(CacheCollaborator.java:92)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:105)
    	at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletServletCollaboratorImpl.doRender(PortletServletCollaboratorImpl.java:156)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:105)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServlet.doDispatch(PortletServlet.java:273)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:82)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.rrd.RRDServerPortletServletCollaborator.doDispatch(RRDServerPortletServletCollaborator.java:60)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:74)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.cache.CacheCollaborator.doDispatch(CacheCollaborator.java:74)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:74)
    	at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletServletCollaboratorImpl.doDispatch(PortletServletCollaboratorImpl.java:121)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:74)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServlet.dispatch(PortletServlet.java:208)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServlet.service(PortletServlet.java:165)
    	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1213)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1154)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:848)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:691)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:654)
    	at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:526)
    	at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:673)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerImpl.invoke(PortletInvokerImpl.java:235)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletInvokerCollaboratorChainImpl.java:78)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.cache.PortletInvokerCacheCollaborator.doRender(PortletInvokerCacheCollaborator.java:58)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletInvokerCollaboratorChainImpl.java:67)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.invoke(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:313)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.doInvoke(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:101)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.invokePMI(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:163)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.doInvoke(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:91)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.doRender(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:74)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletInvokerCollaboratorChainImpl.java:67)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerImpl.render(PortletInvokerImpl.java:97)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerImpl.doRender(PortletContainerImpl.java:119)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.java:80)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.ExtCollaborator.doRender(ExtCollaborator.java:70)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.java:67)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.cache.CacheInvokerCollaborator.doRender(CacheInvokerCollaborator.java:66)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.java:67)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerImpl.renderPortlet(PortletContainerImpl.java:89)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.pcinvoker.PortletInvokerImpl$2.run(PortletInvokerImpl.java:100)
    	at java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:326)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.pcinvoker.PortletInvokerImpl.invokeRender(PortletInvokerImpl.java:96)
    	at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletInvokerImpl$1.invoke(PortletInvokerImpl.java:93)
    	at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletInvokerImpl.invoke(PortletInvokerImpl.java:176)
    	at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletInvokerImpl.invokeRender(PortletInvokerImpl.java:91)
    	at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.PortletContainerImpl.renderPortlet(PortletContainerImpl.java:116)
    	at com.ibm.wps.pe.pc.PortletContainerImpl.doRenderPortlet(PortletContainerImpl.java:641)
    	at com.ibm.wps.pe.ext.render.AbstractRenderManager.performService(AbstractRenderManager.java:264)
    	at com.ibm.wps.pe.pc.PortletContainerImpl.renderPortlet(PortletContainerImpl.java:132)
    	at com.ibm.wps.engine.tags.PortletRenderTag.doStartTag(PortletRenderTag.java:179)
    	at com.ibm._jsp._Control._jspx_meth_portal$1skin_portletRender_0(_Control.java:215)
    	at com.ibm._jsp._Control._jspService(_Control.java:131)
    	at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:88)
    	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.serviceProxied(ServletWrapper.java:282)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleFragment(CacheHook.java:455)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleServlet(CacheHook.java:265)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:262)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1213)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1154)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:848)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:691)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:654)
    	at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:526)
    	at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
    	at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:248)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:673)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:50)
    	at com.ibm.wps.engine.templates.skins.Default.render(Default.java:154)
    	at com.ibm.wps.engine.templates.SkinTemplate.render(SkinTemplate.java:68)
    	at com.ibm.wps.composition.elements.Component.render(Component.java:632)
    	at com.ibm.wps.composition.elements.Control.render(Control.java:152)
    	at com.ibm.wps.composition.Composition.render(Composition.java:2883)
    	at com.ibm.wps.model.wrappers.LayoutModelWrapperFactoryImpl$LayoutModelWrapperImpl.render(LayoutModelWrapperFactoryImpl.java:275)
    	at com.ibm.wps.model.ModelUtil$WrappedCompositionModel.render(ModelUtil.java:1042)
    	at com.ibm._jsp._UnlayeredContainer_2D_V._jspService(_UnlayeredContainer_2D_V.java:89)
    	at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:88)
    	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.serviceProxied(ServletWrapper.java:282)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleFragment(CacheHook.java:455)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleServlet(CacheHook.java:265)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:262)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1213)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1154)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:848)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:691)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:654)
    	at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:526)
    	at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
    	at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:248)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:673)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:50)
    	at com.ibm.wps.engine.templates.skins.Default.render(Default.java:154)
    	at com.ibm.wps.engine.templates.SkinTemplate.render(SkinTemplate.java:68)
    	at com.ibm.wps.composition.elements.Component.render(Component.java:632)
    	at com.ibm.wps.composition.Composition.render(Composition.java:2883)
    	at com.ibm.wps.model.wrappers.LayoutModelWrapperFactoryImpl$LayoutModelWrapperImpl.render(LayoutModelWrapperFactoryImpl.java:275)
    	at com.ibm.wps.model.ModelUtil$WrappedCompositionModel.render(ModelUtil.java:1042)
    	at com.ibm._jsp._UnlayeredContainer_2D_H._jspService(_UnlayeredContainer_2D_H.java:100)
    	at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:88)
    	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.serviceProxied(ServletWrapper.java:282)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleFragment(CacheHook.java:455)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleServlet(CacheHook.java:265)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:262)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1213)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1154)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:848)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:691)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:654)
    	at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:526)
    	at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
    	at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:248)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:673)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:50)
    	at com.ibm.wps.engine.templates.skins.Default.render(Default.java:154)
    	at com.ibm.wps.engine.templates.SkinTemplate.render(SkinTemplate.java:68)
    	at com.ibm.wps.composition.elements.Component.render(Component.java:632)
    	at com.ibm.wps.composition.Composition.render(Composition.java:2883)
    	at com.ibm.wps.model.wrappers.LayoutModelWrapperFactoryImpl$LayoutModelWrapperImpl.render(LayoutModelWrapperFactoryImpl.java:275)
    	at com.ibm.wps.model.ModelUtil$WrappedCompositionModel.render(ModelUtil.java:1042)
    	at com.ibm._jsp._UnlayeredContainer_2D_V._jspService(_UnlayeredContainer_2D_V.java:89)
    	at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:88)
    	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.serviceProxied(ServletWrapper.java:282)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleFragment(CacheHook.java:455)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleServlet(CacheHook.java:265)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:262)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1213)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1154)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:848)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:691)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:654)
    	at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:526)
    	at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
    	at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:248)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:673)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:50)
    	at com.ibm.wps.engine.templates.skins.Default.render(Default.java:154)
    	at com.ibm.wps.engine.templates.SkinTemplate.render(SkinTemplate.java:68)
    	at com.ibm.wps.composition.elements.Component.render(Component.java:632)
    	at com.ibm.wps.composition.Composition.render(Composition.java:2883)
    	at com.ibm.wps.model.wrappers.LayoutModelWrapperFactoryImpl$LayoutModelWrapperImpl.render(LayoutModelWrapperFactoryImpl.java:275)
    	at com.ibm.wps.engine.tags2.PageRenderTag.doStartTag(PageRenderTag.java:534)
    	at com.ibm._jsp._Home._jspService(_Home.java:91)
    	at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:88)
    	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.serviceProxied(ServletWrapper.java:282)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleFragment(CacheHook.java:455)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleServlet(CacheHook.java:265)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:262)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1213)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1154)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:848)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:691)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:654)
    	at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:526)
    	at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
    	at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:248)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:673)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:58)
    	at com.ibm.wps.engine.templates.screens.Default.render(Default.java:96)
    	at com.ibm.wps.engine.templates.ScreenTemplate.render(ScreenTemplate.java:59)
    	at com.ibm.wps.engine.tags2.ScreenRenderTag.doStartTag(ScreenRenderTag.java:189)
    	at com.ibm._jsp._Default._jspx_meth_portal$1core_screenRender_0(_Default.java:4247)
    	at com.ibm._jsp._Default._jspx_meth_c_if_27(_Default.java:4268)
    	at com.ibm._jsp._Default._jspService(_Default.java:2226)
    	at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:88)
    	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.serviceProxied(ServletWrapper.java:282)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleFragment(CacheHook.java:455)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleServlet(CacheHook.java:265)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:262)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1213)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1154)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:848)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:691)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:654)
    	at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:526)
    	at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
    	at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:248)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:673)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53)
    	at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:50)
    	at com.ibm.wps.engine.templates.themes.Default.doDispatch(Default.java:283)
    	at com.ibm.wps.engine.templates.themes.Default.render(Default.java:236)
    	at com.ibm.wps.engine.templates.ThemeTemplate.render(ThemeTemplate.java:65)
    	at com.ibm.wps.engine.phases.WPRenderPhase.processRendering(WPRenderPhase.java:394)
    	at com.ibm.wps.engine.phases.WPBaseRenderPhase.execute(WPBaseRenderPhase.java:173)
    	at com.ibm.wps.state.phases.AbstractRenderPhase.next(AbstractRenderPhase.java:106)
    	at com.ibm.wps.engine.phases.WPAbstractRenderPhase.next(WPAbstractRenderPhase.java:97)
    	at com.ibm.wps.engine.Servlet.callPortal(Servlet.java:805)
    	at com.ibm.wps.engine.Servlet.doGet(Servlet.java:607)
    	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:743)
    	at com.ibm.wps.engine.Servlet.doFilter(Servlet.java:1184)
    	at com.ibm.wps.resolver.servlet.ContentHandlerCleanup.doFilter(ContentHandlerCleanup.java:648)
    	at com.ibm.wps.resolver.servlet.AbstractFilter.doFilter(AbstractFilter.java:82)
    	at com.ibm.wps.engine.Servlet.service(Servlet.java:1175)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.serviceProxied(ServletWrapper.java:282)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleFragment(CacheHook.java:455)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleServlet(CacheHook.java:265)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:262)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1213)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1154)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:145)
    	at com.ibm.wps.engine.ExtendedLocaleFilter.doFilter(ExtendedLocaleFilter.java:99)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130)
    	at com.ibm.wps.state.filter.StateCleanup.doFilter(StateCleanup.java:89)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130)
    	at com.ibm.wps.resolver.friendly.servlet.FriendlySelectionFilter.doFilter(FriendlySelectionFilter.java:189)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130)
    	at com.ibm.wps.engine.VirtualPortalFilter.doFilter(VirtualPortalFilter.java:88)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130)
    	at com.ibm.wps.mappingurl.impl.URLAnalyzer.doFilter(URLAnalyzer.java:282)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:848)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:691)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:654)
    	at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:526)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3673)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:269)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:844)
    	at com.ibm.ws.wswebcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:1478)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:133)
    	at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:457)
    	at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:515)
    	at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:300)
    	at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:271)
    	at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214)
    	at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113)
    	at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.WorkQueueManager.requestComplete(WorkQueueManager.java:556)
    	at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.WorkQueueManager.attemptIO(WorkQueueManager.java:606)
    	at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.WorkQueueManager.workerRun(WorkQueueManager.java:979)
    	at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.WorkQueueManager$Worker.run(WorkQueueManager.java:1064)
    	at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1595)
    Caused by: java.lang.NullPointerException
    	at com.ibm._jsp._bookingYourTrip_5F_vn_5F_bookingPage._jspService(_bookingYourTrip_5F_vn_5F_bookingPage.java:321)
    	at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:88)
    	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.serviceProxied(ServletWrapper.java:282)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleFragment(CacheHook.java:455)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleServlet(CacheHook.java:265)
    	at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:262)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1213)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1154)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:848)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:691)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:654)
    	at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:526)
    	at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
    	at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:248)
    	at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:673)
    	at com.ibm.ws.portletcontainer.core.impl.PortletRequestDispatcherImpl.include(PortletRequestDispatcherImpl.java:98)
    	... 301 more
    
    
    

    Action Status
    The following table lists the actions that have run during this request.


    Action ID:
    WebAppRunner.doRequest
    VNAirline/IBEFastTabV2/bookingYourTrip_vn
    main
    bookingPage
    setBaseName

    Hỏi và Đáp
    Mua vé trực tuyến
    Làm thủ tục tại sân bay
    Làm thủ tục trực tuyến
    Chương trình Bông Sen Vàng
    SINGAPORE
    Giá hai chiều từ
    18 USD
    Khởi hành từ Phú Quốc
    SIEM REAP
    Giá hai chiều từ
    63 USD
    Khởi hành từ  Phú Quốc
    ĐÀ LẠT
    Giá một chiều từ
    999.000 VND
    Khời hành từ Hà Nội 
    VIENTIANE
    Giá hai chiều từ
    39 USD
    Khởi hành từ Vinh
    HONG KONG
    Giá hai chiều từ
    125 USD
    Khởi hành từ Hà Nội 
    TOKYO
    Giá hai chiều từ
    349 USD
    Khởi hành từ Đà Nẵng 
    * Giá chưa bao gồm thuế và phí
    © 2012 Vietnam Airlines Sơ đồ website | Liên hệ | Hỏi và Đáp | Đối tác Bạn hàng | Vận tải hàng hóa | Bảo mật Thông tin | Điều khoản sử dụng | Thông tin trình duyệt

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 3 8320320/ (84-8) 3 8320320. Fax: (84-4) 3 8722375.
    Giấy chứng nhận ĐKKD/Quyết định thành lập số 952/QĐ-TTg ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Mã số doanh nghiệp: 0100107518, đăng ký lần đầu ngày 27/07/2010, 
    đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 06/12/2013, tại Sở KHĐT thành phố Hà Nội.